Μεθοδολογία Διαχείρισης Καινοτομίας και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου είναι μια ολοκληρωμένη λύση που θα αξιοποιήσει αλλά και θα αναδείξει καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής. Η σύμπραξη σκοπεύει να αξιοποιήσει εμπορικά την καινοτομία της λύσης, με ταχεία μεταφορά & ενσωμάτωση της εφαρμογής που θα αναπτυχθεί στην παραγωγική διαδικασία. Επίσης θα την αξιοποιήσει έμμεσα, έχοντας αποκτήσει τεχνογνωσία & εμπειρία μέσα από την υλοποίηση του έργου. Η διαχείριση και εκμετάλλευση της καινοτομίας που θα προκύψει θα στηριχτεί στο ευρωπαϊκό πρότυπο CEN/TS 16555-1, το οποίο προβλέπει τον εντοπισμό και την δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για τη διαχείριση της καινοτομίας σε πέντε άξονες: (ι) στρατηγική καινοτομίας, (ιι) κουλτούρα καινοτομίας, (ιιι) διαχείριση του κύκλου ζωής της καινοτομίας, (iv) εντοπισμός των εμπλεκόμενων παραγόντων στο εσωτερικό και στο περιβάλλον των εταίρων και (v) διαχείριση αποτελεσμάτων της  καινοτομίας.

Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση μιας στρατηγικής διαχείρισης του κινδύνου του εγχειρήματος θα στοχεύσει στον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των συνθηκών που θα μπορούσαν να θέσουν υπό αίρεση την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και θα ορίσει τις ενέργειες που θα πρέπει να εφαρμοστούν τόσο για την ανίχνευση όσο και για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Μεθοδολογικά, η διαχείριση του επιχειρηματικού κίνδυνου στο έργο θα γίνει στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου αφού έχουν γίνει οι παρακάτω ενέργειες: (ι) Προσδιορισμός επιχειρηματικών στόχων (ιι)  Προσδιορισμός επιπέδου αποδεκτού κινδύνου (ιιι)  Ταυτοποίηση κινδύνων (iv) μέτρηση κινδύνων (v) Καθορισμός τρόπων αντιμετώπισης (vi) Δημοσιοποίηση της στρατηγικής διαχείρισης σε όλους τους εταίρους.

 Στο πλαίσιο του έργου και στην ενότητα εργασίας 1,  θα χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων το ευρωπαϊκό εργαλείο  IMP3rove για την αυτοαξιολόγηση των εταίρων και τον εντοπισμό των  κατάλληλων παρεμβάσεων  για την διαχείριση και εκμετάλλευση της καινοτομίας που θα δημιουργηθεί. Ταυτόχρονα θα εντοπιστούν οι πιθανοί κίνδυνοι και εκπονηθεί το κατάλληλο πλάνο διαχείρισης κινδύνων.