QIX

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2006 από έναν μέτοχο με πλούσια επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των συμβουλευτικών επιχειρήσεων καθώς και στο χώρο της πληροφορικής. Στον ιδιωτικό τομέα η εταιρία έχει δυο δραστηριότητες:  (α) παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών κα (β) υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής.

Συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες

Ειδικές Μελέτες Σκοπιμότητας

Τα τελευταία 10 χρόνια η εταιρία έχει εκπονήσει περισσότερες από 400 ειδικές μελέτες σκοπιμότητας που σχετίζονται με την υλοποίηση έργων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και με ιδιαίτερη έμφαση στην πληροφορική,  τις τηλεπικοινωνίες, την ανάπτυξη φαρμάκων, τη βιομηχανία, τον τομέα υλικών, τις μεταφορές και τον τουρισμό. Στόχος των μελετών αυτών είναι να εντοπίσουν και να περιγράψουν τα ισχυρά και αδύναμα στοιχεία των επενδύσεων, τις ευκαιρίες και τις απειλές, τους απαραίτητους πόρους και το σχήμα οργάνωσης για την υλοποίηση του έργου, τη χρηματοδότησης αυτού, τον ανταγωνισμό  καθώς και την εμπορική του αξιοποίηση. 

 

Μελέτες εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων

Η QΙΧ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάλυσης και σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων προσφέροντας το σύνολο των απαραίτητων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης από τη φάση της σχεδίασης μέχρι και τη φάση παραλαβής ενός πληροφοριακού συστήματος. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται η Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης του φορέα ή της μονάδας εφαρμογής του ΠΣ, η Ανάλυση Λειτουργικών Προδιαγραφών και η Αρχιτεκτονική του ΠΣ, η συγγραφή τευχών δημοπράτησης, οι υπηρεσίες υποστήριξης του φορέα για την ενσωμάτωση του ΠΣ (ανασχεδιασμός διαδικασιών, σχεδιασμός μετάπτωσης,  πλάον εκπαίδευσης  κλπ) και η αποτίμηση λειτουργίας του.

Υπηρεσίες και  προϊόντα πληροφορικής 

Η εταιρία έχει αναπτύξει εφαρμογές  πληροφορικής με βασικό γνώμονα τη σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές διαδικασίες, τη διοίκηση έργων, την ανάλυση αγοράς και τις εφαρμογές managed mobility. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία αναπτύσσει και διαθέτει αυτόν τον καιρό τις εξής καινοτόμες πλατφόρμες:

Α. Προϊόν RepView: Eργαλείου Reputation Management μέσω της συλλογή και αξιοποίησης σημασιολογικής πληροφορίας και εξαγωγής συναισθήματος. 

 1. PRT: Πλατφόρμα παρακολούθησης έργων και επιχειρησιακών πόρων (Project Resource Tracking).

Γ. Εφαρμογές managed mobility για ξενοδοχεία και εμπορικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για εξειδικευμένες εφαρμογές πληροφορικής που ενοποιούν (integrate) τις εταιρικές εφαρμογές μίας επιχείρησης και τις μεταφέρουν σε κινητές συσκευές χωρίς να αλλάζει η υφιστάμενη υποδομή της επιχείρησης ή οι εσωτερικές της διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες μπορούν κυριολεκτικά να «μεταφέρουν το γραφείο τους» σε κινητές συσκευές, tablets κ.λπ.

Δ. AdWizard: Σουίτα εφαρμογών στοχευόμενης διαφήμισης. Η εταιρία έχει αναπτύξει και πουλήσει εφαρμογές βασισμένες στην πλατφόρμα AdWizard με κύριο αντικείμενο την διαχείριση του διαφημιστικού budget των εταιριών που διαφημίζονται στο internet.

 1. Υπηρεσίες SaaS Network Affiliation, Reputation Management και Seo Analytics

Η ανάπτυξη τoυ (Α) έγινε από μέσω της δράσης ICT4GROWTH ενω τα  Β, Γ και Δ  και  Ε έχουν ενισχυθεί από τα προγράμματα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» , Β’ Δράση του ΕΣΠΑ και Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Ειδικότερα σε σχέση με το προτεινόμενο έργο και στο χώρο του Big Data Analytics η QIX με την ιδιότητα του τεχνολογικού προμηθευτή έχει συμμετάσχει στα εξής έργα τα τελευταία 3 χρόνια: 

 • «Ανάπτυξη πλατφόρμας δανεισμού μεταξύ ιδιωτών (P2P LENDING)» για την PROFILE A.E., στο πλαίσιο της Δράσης ICT4Growth
  • «Ανάπτυξη αυτόνομων εφαρμογών (applications) διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών (processes) και γεγονότων (events)» για την NETU HELLAS A.E., στο πλαίσιο της Δράσης ICT4Growth
 • «Λογισμικό Βελτιστοποίησης & Διαχείρισης Κινδύνων Χαρτοφυλακίου Χρηματοοικονομικών Στοιχείων (ISR_3467)

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα φορέα 

Τα τελευταία χρόνια η QIX έχει επενδύσει σε έργα έρευνας και ανάπτυξης τα οποία έχουν συγχρηματοδοτηθεί από δράσεις του ΕΣΠΑ όπως το «ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», το ICT4GROWTH, η «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, η «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ», η «Β ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ», κα. Οι ερευνητικές δραστηριότητες και τα συνακόλουθα προϊόντα αφορούν κυρίως την πληροφορική και τις περιοχές του Big Data Analytics, το Machine Learning, και το Sentiment & Aspect Analysis. Επίσης, η εταιρία έχει επενδύσει σημαντικά στο χώρο του managed mobility. 

Μέσω των παραπάνω δράσεων η QIX έχει επενδύσει τα τελευταία 10  χρόνια περίπου 900,000 ευρώ σε έργα ανάπτυξης νέων προϊόντων και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.

Περιγραφή διαθέσιμου εξοπλισμού / υποδομών

Η εταιρία διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό πληροφορικής τόσο σε Η/W όσο και σε επιχειρηματικό λογισμικό.

Συγκεκριμένα σε επίπεδο H/W διαθέτει 

 • 6 heavy duty servers που υποστηρίζουν εφαρμογές
 • Σταθερούς και φορητούς υπολογιστές για 16 ταυτόχρονες θέσεις εργασίας (προσωπικό και συνεργάτες)
 • 5 Φωτοτυπικά και εκτυπωτές
 • Εξοπλισμό δίκτυο, τηλεφωνικό κέντρο κλπ 

Σε επίπεδο επιχειρηματικού λογισμικού διαθέτει

 • Citron ERP / CRM και  Document Server
 • Σύστημα Workflow Management 
 • MS Project Server
 • eFront  Enterprise Server για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 
 • Αυτόνομο mail server και φυσικά ιστοσελίδα

 

H εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015.