Ενότητα Εργασίας 1

Τίτλος 

Εννοιολογική και μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης και διαχείρισης του έργου

Κατ. Δρατ/τας

Μελέτη σκοπιμότητας

Υπ.  Φορέας

Qix

Χρονοδιάγραμμα: Μ1-Μ2

ΣΤΟΧΟΙ:  Η ανάλυση και αξιολόγηση του δυναμικού της προτεινόμενης πλατφόρμας, η ανάδειξη πλεονεκτημάτων και αδυναμιών της λύσης και η σύγκριση με υφιστάμενα εργαλεία και μεθοδολογίες,  ο προσδιορισμός των πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση εκτέλεση του και ο καθορισμός των βασικών δεικτών απόδοσης.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η ΕΕ1 θα προσδιορίσει τις λειτουργίες, τα δεδομένα και τις τεχνολογίες που μπορούν να ενσωματωθούν στην τελική λύση (Ε1.1). Θα εντοπίσει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από το εγχείρημα καθώς και τους χρήστες και τις αγορές στις οποίες θα στοχεύσει και θα καταγράψει τον ανταγωνισμό (Ε1.2). Τέλος θα καθορίσει λεπτομερώς τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση του εγχειρήματος και θα ορίσει τους βασικούς δείκτες παρακολούθησης της απόδοσης (KPIs) του έργου (Ε1.3). Το σύνολο των αποτελεσμάτων της ΕΕ1 θα αποτυπωθεί στη Μελέτη Σκοπιμότητας του έργου (Π.1.1).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Ε1.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός του συστήματος 

Ε1.2 Ανάλυση ανταγωνισμού 

Ε1.3 Σχέδιο διαχείρισης καινοτομίας & Επιχειρηματικού Κινδύνου 

Ε1.4 Σχέδιο διαχείρισης Ε.1.3 Καθορισμός απαιτούμενων πόρων και βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Π1.1 Μελέτη σκοπιμότητας (Έκθεση, Μ2)

Ενότητα Εργασίας 2

Τίτλος 

Σχεδίαση και υλοποίηση MVP

Κατ. Δρατ/τας

ΒΙΕ

Υπ.  Φορέας

PALO

Χρονοδιάγραμμα: Μ1-Μ12

ΣΤΟΧΟΙ: Σχεδίαση και υλοποίηση του γραφοσυνελικτικού δικτύου και ενσωμάτωσή του σε ένα βασικό προϊόν που θα μοντελοποιεί τη διάχυση των ειδήσεων στα κοινωνικά μέσα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η ΕΕ2 θα αξιοποιήσει δεδομένα εταιρικών αναφορών και πολικότητας που ήδη έχει η PALO και θα σχεδιάσει, θα υλοποιήσει και θα εκπαιδεύσει τα γραφοσυνελικτικά μοντέλα που θα μοντελοποιήσουν τη διάχυση των αναφορών αυτών με το χρόνο στα κοινωνικά μέσα (Ε.2.1). Η ενότητα θα αξιολογήσει διαφορετικές αρχιτεκτονικές GCNs σε πραγματικά δεδομένα και τα αποτελέσματα θα αποτυπωθούν σε σχετική αναφορά (Π2.1). Στη συνέχεια, θα επιλέξει το καλύτερο από αυτά και θα το εκπαιδεύσει με μεγάλο όγκο δεδομένων, κάνοντας και τις κατάλληλες αρχιτεκτονικές βελτιώσεις, ώστε να βελτιώσει την ικανότητα του μοντέλου να προβλέπει την έκθεση μεμονωμένων χρηστών σε μια είδηση ή και τη συνολική έκθεση που επιτυγχάνει μια είδηση ανάλογα με τις πηγές που τη μεταδίδουν (Ε2.2). Το βασικό μοντέλο που θα εκπαιδευτεί θα περιγραφεί ως προς τη λειτουργικότητά του και θα αποτελέσει το MVP (Π2.2). Τα ερευνητικά αποτελέσματα που θα προκύψουν θα διαχυθούν στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στους βασικούς stakeholders (Ε.2.3) μέσα από τον ιστότοπο που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου (Π2.3), όπου θα ανεβαίνουν και οι σχετικές δημοσιεύσεις και τεχνικές αναφορές (Π.2.4) αλλά και όποια πρωτότυπα (demo). 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Ε2.1 Σχεδίαση και παραμετροποίηση μοντέλων γραφοσυνελικτικών νευρωνικών δικτύων για την αξιοποίηση επιχειρηματικών αναφορών και μοντελοποίηση της διάδοσής τους στα κοινωνικά μέσα

Ε2.2 Σχεδίαση προγνωστικού μοντέλου διάχυσης της είδησης και μέτρησης της έκθεσης μιας είδησης 

Ε2.3 Συντονισμός – Διαχείριση – Διάχυση

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Π2.1 Αξιολόγηση γραφοσυνελικτικών μοντέλων πρόγνωσης (Αναφορά, Μ12)

Π2.2 Υλοποίηση του MVP (Πρωτότυπο, Μ12)

Π2.3 Ιστότοπος προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου (Ιστότοπος, Μ12)

Π2.4 Αναφορά δραστηριοτήτων διάχυσης (Αναφορά, Μ12)

Ενότητα Εργασίας 3

Τίτλος 

Σχεδίαση, υλοποίηση και εκπαίδευση ενιαίου μοντέλου ανίχνευσης astroturfing

Κατ. Δρατ/τας

ΒΙΕ

Υπ.  Φορέας

PALO

Χρονοδιάγραμμα: Μ9-Μ21

ΣΤΟΧΟΙ: Σχεδίαση και υλοποίηση του ενιαίου νευρωνικού δικτύου που συνδυάζει το γραφοσυνελικτικό δίκτυο για την μοντελοποίηση της επιρροής, το επαναλαμβανόμενο νευρωνικό δίκτυο για τη μοντελοποίηση της εξέλιξης της έκθεσης μιας είδησης με το χρόνο και το μοντέλο της ενισχυτικής μάθησης για να μπορεί να ανιχνεύει astroturfing campaigns εν τη γενέσει τους.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η ΕΕ3 θα εστιάσει στην ολοκλήρωση του ενιαίου μοντέλου εντοπισμού astroturfing campaigns το οποίο θα αξιοποιεί συνδυαστικά το δεδομένα παραγωγής και αναμετάδοσης ειδήσεων, το εκπαιδευμένο μοντέλο του υποκείμενου δικτύου επιρροής που διαμορφώνεται στα κοινωνικά μέσα και ιστορικά δεδομένα από διεγνωσμένες προπαγανδιστικές ενέργειες. Στο πρώτο βήμα θα σχεδιαστεί και θα δοκιμαστεί η αρχιτεκτονική του RNN σε ιστορικά δεδομένα της έκθεσης και επιρροής που είχε μια είδηση (δεδομένα που διαθέτει η PALO για τους πελάτες της). Η αρχιτεκτονική θα χρησιμοποιεί τις προβλέψεις προεκπαιδευμένων GCN από την ΕΕ2, ώστε να μπορεί να προβλέπει καλύτερα τις διακυμάνσεις στην έκθεση με το χρόνο  (Ε3.1). Θα δοκιμαστούν και θα αξιολογηθούν διαφορετικές παράμετροι στο RNN-GCN δίκτυο, με και χωρίς επανεκπαίδευση επιπέδων του GCN και τα αποτελέσματα θα αποτυπωθούν σε σχετική αναφορά (Π3.1). Στη συνέχεια θα σχεδιαστεί η προσέγγιση του Deep Reinforcement Learning η οποία θα μαθαίνει από θετικά παραδείγματα astroturfing με ποιο τρόπο διαδίδονται σχετικές ειδήσεις. Η προσέγγιση αυτή θα αναδείξει με ποια σειρά ενεργοποιούνται συγκεκριμένοι κόμβοι στο κοινωνικό δίκτυο και ποιος ο ρόλος τους στη διάδοση μιας ψευδούς είδησης (E3.2) και τα αποτελέσματα θα αποτυπωθούν σε σχετικό παραδοτέο (Π3.2). Τα μοντέλα που θα προκύψουν, θα εκπαιδευτούν με πολλά δεδομένα, ενώ θα αναπτυχθεί ο μηχανισμός για τη διαρκή εκπαίδευση του ενιαίου μοντέλου (Ε3.3). Η διαδικασία αυτή θα αναδείξει την ιδανική παραμετροποίηση του μοντέλου σε πραγματικές συνθήκες, και θα αποτυπωθεί στο τελικό πρωτότυπο του μοντέλου (Π3.3). Τέλος, θα γίνουν ενέργειες διάχυσης και επικοινωνίας των ερευνητικών αποτελεσμάτων που θα προκύψουν (Ε.3.4) σε δημοσιεύσεις και τεχνικές αναφορές (Π.3.4).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Ε3.1 Ανάπτυξη και αξιολόγηση ενιαίου μοντέλου πρόβλεψης (RNN-GCN) σε ιστορικά δεδομένα

Ε3.2 Επέκταση του μοντέλου ώστε να ενσωματώνει και την τεχνική RL

Ε3.3 Βελτιστοποίηση μοντέλου και ολοκλήρωση του τελικού πρωτοτύπου

Ε3.4 Συντονισμός – Διαχείριση – Διάχυση

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Π3.1 Ενιαίο μοντέλο πρόβλεψης έκθεσης μιας είδησης με το χρόνο και τις αναφορές και δίκτυα επιρροής (Αναφορά, Μ21)

Π3.2 Συνδυαστικό προγνωστικό μοντέλο που εκπαιδεύεται ενισχυτικά (Αναφορά, Μ21)

Π3.3 Τελικό Πρωτότυπο (Πρωτότυπο, Μ21)

Π3.4 Αναφορά δραστηριοτήτων διάχυσης (Αναφορά, Μ21)

Ενότητα Εργασίας 4

Τίτλος 

Ολοκλήρωση/Αξιολόγηση πλατφόρμας

Κατ. Δρατ/τας

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Υπ.  Φορέας

Qixσ

Χρονοδιάγραμμα: Μ12-Μ24

ΣΤΟΧΟΙ: Η ολοκλήρωση των πρωτοτύπων μοντέλων με τη μορφή αυτόνομων υπηρεσιών σε μια ενιαία πλατφόρμα που θα μπορεί να ενσωματωθεί στην υπόλοιπη αρχιτεκτονική της PALO. Η ανάπτυξη και ενσωμάτωση των μοντέλων των ΕΕ2 και ΕΕ3 και η πιλοτική τους αξιολόγηση σε πραγματικές συνθήκες. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η ΕΕ4 θα αναλύσει τις απαιτήσεις για το τελικό προϊόν, θα σχεδιάσει την αρχιτεκτονική της και θα ενσωματώσει τους μηχανισμούς άντληση πρωτογενών δεδομένων από την υποδομή της PALO και αποθήκευση των αποτελεσμάτων σε αυτή (Ε4.1). Στο υποσύστημα διασύνδεσης δεδομένων που θα αναπτυχθεί  (Π4.1) θα ληφθούν υπόψη οι ανάγκες για δεδομένα εκπαίδευσης που θα προκύψουν από τις ΕΕ2 και ΕΕ3 και οι παραγόμενες πληροφορίες. Στη συνέχεια, το τελικό πρωτότυπο που σχεδιάστηκε στην ΕΕ3 θα ενσωματωθεί στο αρχικό MVP (Ε4.2) και θα δώσει το τελικό προϊόν (Π4.2). Τα αποτελέσματα του ελέγχου και των πειραματικών δοκιμών που θα γίνουν στην πλατφόρμα και τα υποσυστήματά της (Ε4.3) θα αποτυπωθούν στην τελική έκθεση αξιολόγησης του προϊόντος  με τρόπο που να διευκολύνει την επιχειρηματική αξιοποίησή του (Π.4.3). Το σύνολο του έργου (Ε.4.4) θα αποτυπωθεί σε μια επιστημονική δημοσίευση που θα συνοψίζει τα παραχθέντα ερευνητικά αποτελέσματα και θα συνταχθεί η σχετική αναφορά δραστηριοτήτων διάχυσης για το σύνολο του έργου (Π.4.4).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Ε4.1 Ανάπτυξη  υποσυστήματος διασύνδεσης δεδομένων 

Ε4.2 Ενσωμάτωση των προγνωστικών μοντέλων στο MVP

Ε4.3  Έλεγχος, Δοκιμές, Αξιολόγηση 

Ε4.4 Συντονισμός – Διαχείριση – Διάχυση 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Π4.1 Υποσύστημα διασύνδεσης δεδομένων (Λογισμικό, Μ18)

Π4.2 Τελική πλατφόρμα (Λογισμικό, Μ24)

Π4.3 Αποτελέσματα αξιολόγησης δοκιμών (Αναφορά, Μ24)

Π4.4 Αναφορά δραστηριοτήτων διάχυσης (Αναφορά, Μ24)