Στόχοι

Ένας από τους βασικούς στόχους της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ –Δημιουργώ –Καινοτομώ», είναι η ενίσχυση της έρευνας που εμπεριέχει καινοτομία και δύναται να δημιουργήσει επιχειρηματικότητα. Στα επιθυμητά αποτελέσματα της δράσης περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και η μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο αυτό και με το προτεινόμενο έργο, οι συμμετέχουσες εταιρείες πρόκειται:

Να αναπτύξουν εργαλεία για:

α) τον εντοπισμό των πηγών/κόμβων που εμπλέκονται σε online προπαγανδιστικές ενέργειες και την ταξινόμησή τους σε διαφορετικές κατηγορίες (πηγές ψευδών ειδήσεων, κόμβοι αναμετάδοσης, κόμβοι παράφρασης/αλλοίωσης ειδήσεων κλπ),

β) την ανίχνευση οργανωμένων πράξεων astroturfing όπως αυτές διαμορφώνονται στα κοινωνικά μέσα.

Να αξιοποιήσoυν την τεχνογνωσία, το περιεχόμενο και τα εργαλεία που διαθέτουν τόσο η PALO όσο και η Qix και να αναπτύξουν νέες ανταγωνιστικές υπηρεσίες που θα εμπλουτίσουν την υπάρχουσα γκάμα υπηρεσιών για προϊόντα και επιχειρήσεις, και θα αναβαθμίσουν το υπάρχον επιχειρηματικό προϊόν τoυς σχετικά με την ανάλυση της εταιρικής εικόνας στα κοινωνικά μέσα. Τα υφιστάμενα προϊόντα και υπηρεσίες έχουν υπηρεσίες αναπτύχτηκαν από κοινού από τις δύο εταιρίες στο πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH ενώ επιμέρους εργαλεία έχουν ενισχυθεί από άλλες δράσεις του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα .

Να προσφέρουν μοναδικές τεχνολογικές λύσεις σε προβλήματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος όπως οι ψευδείς ειδήσεις και μια εξειδικευμένη προσέγγιση σε θέματα στρατηγικής διάδοσης ψευδών ειδήσεων μέσα από δομημένα δίκτυα επιρροής (όπως συμβαίνει στην περίπτωση του astroturfing) και αναμένεται να δημιουργήσει ευκαιρίες επέκτασης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μέσα από μελλοντικές συνεργασίες με εταιρείες στο εξωτερικό.

Το παρόν έργο εντάσσεται στην θεματική περιοχή “8.7 Αναδυόμενες Τεχνολογίες: Κυβερνοασφάλεια και Διαδικτυακή Εμπιστοσύνη” και συγκεκριμένα στην προτεραιότητα "8.7.2 Αξιοπιστία και ποιότητα πληροφορίας και διαδικτυακών προφίλ” διότι:

● Θα αναπτύξει εργαλεία για τον έλεγχο της αξιοπιστίας πηγών μετάδοσης και αναμετάδοσης ειδήσεων (κόμβοι) στα κοινωνικά δίκτυα τα οποία θα αξιολογούν την πληροφορία που διακινούν και μεταδίδουν οι πηγές, το ρυθμό μετάδοσης και αναμετάδοσης, τα μονοπάτια διάχυσης της πληροφορίας στα οποία συμμετέχουν.

● Θα εκπαιδεύσει ένα ενιαίο προγνωστικό μοντέλο που θα αξιολογεί τις δημοσιεύσεις, αναδημοσιεύσεις και σχολιασμούς των ειδήσεων και θα εκτιμά την αληθοφάνεια της είδησης με βάση το πρότυπο διάδοσής της. Θα εκπαιδεύει σε πρώτο επίπεδο γραφοσυνελικτικά νευρωνικά δίκτυα ώστε να μοντελοποιεί τη διάδοση των ειδήσεων στο γράφο πηγών και δικτυακών προφίλ και εν συνεχεία θα χρησιμοποιεί ενισχυτική μάθηση ώστε να αποφασίζει ανά είδηση ένα βαθμό εγκυρότητας με βάση τον τρόπο που διαδόθηκε.

● Για το σκοπό αυτό, θα εξετάσει πηγές κοινωνικών μέσων που παράγουν περιεχόμενο (ειδησεογραφικές πηγές, blogs κλπ.) διαφορετικού κύρους και αξιοπιστίας ανά θεματική κατηγορία, τους κόμβους των κοινωνικών δικτύων (χρήστες) που αναπαράγουν το περιεχόμενο αυτό ή σχολιάζουν το παραγόμενο περιεχόμενο σε διαφορετικά μέσα και θα χρησιμοποιήσει θετικά και αρνητικά δείγματα εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, θα προσφέρει ένα εργαλείο το οποίο θα εκπαιδεύεται συνεχώς, κάθε φορά που μια είδηση επισημειώνεται ως ψευδής.

● Θα επιχειρήσει να αποτυπώσει με αναλυτικό τρόπο τα δίκτυα προπαγάνδας ως επέκταση των απλών flag lists (ή black lists) που διαμορφώνονται πίσω από μια εσκεμμένα ψευδή είδηση ή ομάδα ειδήσεων που συστηματικά στοχεύουν μια οντότητα και θα αναπτύξει μια μέθοδο που θα εντοπίζει τις πηγές και τους αναμεταδότες μια προπαγάνδας καθώς και άλλες ειδήσεις που διακινούνται από τα ίδια δίκτυα.

1 Deutche Welle, “G7, Facebook, Google, Twitter agree on plan to counter Islamist terror”. Available at https://www.dw.com/en/g7-facebook-google-twitter-agree-on-plan-to-counter-islamist-terror/a-41055080. Published on the 20/10/2017.

2 Wall Street Journal, “Tech Firms Face Prospect of Fines in Europe Over Terror Propaganda”. Available at: https://www.wsj.com/articles/eu-backs-fines-for-tech-firms-over-terror-propaganda-1536744963. Published on the 12/9/2018.