Οργανωτική Δομή 

Η ΠΑΛΟ και η Qix πληρούν συνολικά ή συνδυαστικά τις ακόλουθες βασικές (αναγκαίες και ικανές) προϋποθέσεις υλοποίησης υπηρεσιών και αξιοποίησης αποτελεσμάτων:

  1. επιστημονική επάρκεια της ομάδας έργου σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς, διδακτορικούς ερευνητές και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων τόσο στα αντικείμενα της πληροφορικής και των υπολογιστών όσο και στις κοινωνικές, οικονομικές επιστήμες και επιστήμες υγείας, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν το σύνολο των διαστάσεων του προβλήματος της διασποράς των φημών και ψευδών ειδήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από οργανωμένες δομές και στρατηγικές διάδοσης.
  2. ερευνητικά επιτεύγματα στο χώρο των ερευνητικών ενδιαφερόντων του έργου τα οποία προσεγγίζουν σταδιακά το πρόβλημα, με μελέτη και αξιολόγηση της υπάρχουσας επιστημονικής στάθμης, και με σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόμων λύσεων. Τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί σε συνέδρια και περιοδικά υψηλού κύρους και καλύπτουν κυρίως θέματα αρχιτεκτονικών εκτέλεσης εφαρμογών με καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες εφαρμογές στο πεδίο της αναγνώρισης φημών στα κοινωνικά δίκτυα..
  3. βαθιά και πολυετή εμπειρία της ΠΑΛΟ στην επιτυχή υλοποίηση και παραμετρική λειτουργία πληροφοριακών πλατφορμών που σχετίζονται άμεσα με την παρούσα πρόταση
  4. άριστη χρηματοοικονομική κατάσταση της ΠΑΛΟ και της Qix, ικανή να υποστηρίξει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της πρότασης
  5. υλοποίηση σημαντικών ενεργειών εξωστρεφούς επιχειρηματικής ανάπτυξης από τη μεριά της ΠΑΛΟ, σε περιοχές που είναι ακόμα παρθένες ή αναπτυσσόμενες ως προς την ανάλυση των δεδομένων των κοινωνικών δικτύων και ευπαθείς σε προσπάθειες διασποράς ψευδών ειδήσεων και οργανωμένων ενεργειών παραπληροφόρσης. Προς το παρόν η ΠΑΛΟ ενεργοποιείται σε Κύπρο, Σερβία, Ρουμανία και Τουρκία με επιτυχία
  6. ικανότητα στη διαχείριση και διοίκηση ερευνητικών έργων τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. ICT-FP7, Horizon2020) όσο και από το Ελληνικό Δημόσιο (π.χ. ΚτΠ) τόσο από τη ΠΑΛΟ όσο και από ταπανεπιστήμια
  7. ύπαρξη οργανωμένου τμήματος έρευνας και ανάπτυξης της ΠΑΛΟ, το οποίο συμβάλλει στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
  8. λειτουργία οργανωμένου δικτύου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και από τις δύο εταιρίες, από τη μεριά της ΠΑΛΟ με τη μορφή ενός δικτύου πωλήσεων είτε εξειδικευμένων πωλητών που δρουν υπό τη διεύθυνση πωλήσεων (εσωτερικό) είτε συνεργαζόμενων εταιριών, θυγατρικών και αντιπροσώπων (εξωτερικό), και από τη μεριά της Qix με τη μορφή συμβούλων ανάπτυξης για επιχειρήσεις. Το δίκτυο έχει την ικανότητα, πέραν των άμεσων αποτελεσμάτων, να δημιουργεί μακροχρόνιους δεσμούς με την υπάρχουσα αλλά και τη δυνητική πελατειακή βάση, δημιουργώντας μια, κατά το δυνατόν, “ευσταθή” ροή πωλήσεων σε βάθος χρόνου.